รายงาน OIT ปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี 2564

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


การปฏิบัติงาน

O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17. E–Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564


แผนป้องกันการทุจริต

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2564

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.pdf

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

จดหมายข่าวฉบับที่ 50-54
จดหมายข่าวฉบับที่ 5558

คุณครูประจำชั้นของนักเรียน ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุรีย์นิภา จันทะวงศ์
(ครูเติ้ล)
ครูครูประจำชั้นอนุบาล 2-3

นางสาวทิตติมา พรมเมืองเก่า
(ครูแวนด้า)
คุณครูประจำชั้น ป.1

นางสาวนันท์นภัส วังคะฮาต
(ครูแพรว)

คุณครูประจำชั้น ป.
2


นางสาวสุดธิดา ดวงศรี
(ครูเจี๊ยบ)
คุณครูประจำชั้น ป.3

นางสาวพิมประไพ คัญศรี
(ครูพิม)
คุณครูประจำชั้น ป.4

นางสาวสุภาพร ภูจักรหิน
(ครูส้ม)
คุณครูประจำชั้น ป.5

นางสาวศิวะพร ป้องปาน
(ครูเนิร์ส)
คุณครูประจำชั้น ป.6

นางนฤมล ประสมทรัพย์
(ครูก้อย)
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน