O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

O36รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน-ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนบ้านปากยาง