O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านปากยาง

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านปากยาง1.pdf

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล

โรงเรียนบ้านปากยาง