O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

O12รายงานผลการปฏิบัติการของสถานศึกษา รร.บ้านปากยาง.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านปากยาง