ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน/ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชุดนักเรียน (ชาย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ชุดนักเรียน (หญิง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ชุดนักเรียน (ชาย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ชุดนักเรียน (หญิง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ชุดลูกเสือสำรอง (ชาย) ป. 1-3

ชุดลูกเสือสำรอง (หญิง) ป. 1-3

ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชุดพละศึกษา