กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

*************************

1. นายสาคร ธัญญารักษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นายศุภโชค ทรวงกำเนิด ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง

3. นายสุภี จันพิลา ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน

4. นายธีรยุทธ ปัญญาอ้วน ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. นายเข็มพร กาวน ตำแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่า

6. นายจัน นันทชัย ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรศาสนา

7. นายแสง สามี ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นางสาวสุดธิดา ดวงศรี ตำแหน่ง ผู้แทนครู

9. นางนิภาพร นามวงษา ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ