รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต

โรงเรียนบ้านปากยาง รับนโยบายการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti corruption Education) เปิดรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนโรงเรียนบ้านปากยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ

โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียนกล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและพัฒนาชีวิตให้มั่นคง

ภาพกิจกรรม