กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 เม.ย. 2563 22:31 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
14 เม.ย. 2563 07:01 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
21 ธ.ค. 2562 21:32 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข แผนผังโรงเรียน
21 ธ.ค. 2562 21:32 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ แผนผังร.ร..jpg กับ แผนผังโรงเรียนเมืองเลย
19 ส.ค. 2562 23:40 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข สื่อการเรียนการสอน
19 ส.ค. 2562 21:57 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
19 ส.ค. 2562 21:38 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
19 ส.ค. 2562 21:37 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข กิจกรรมวันแม่ ปี 2562
19 ส.ค. 2562 21:34 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข หน้าแรก : HOME
19 ส.ค. 2562 21:33 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ รณรงค์เลือกตั้ง_๑๙๐๘๑๔_0044.jpg กับ หน้าแรก : HOME
19 ส.ค. 2562 21:32 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ ASEAN 2019_๑๙๐๘๑๔_0037.jpg กับ หน้าแรก : HOME
19 ส.ค. 2562 21:31 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ ASEAN 2019_๑๙๐๘๑๔_0036.jpg กับ หน้าแรก : HOME
19 ส.ค. 2562 21:30 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ ASEAN 2019_๑๙๐๘๑๔_0035.jpg กับ หน้าแรก : HOME
19 ส.ค. 2562 21:28 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ ASEAN 2019_๑๙๐๘๑๔_0038.jpg กับ หน้าแรก : HOME
19 ส.ค. 2562 21:26 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ ASEAN 2019_๑๙๐๘๑๔_0041.jpg กับ หน้าแรก : HOME
15 ส.ค. 2562 19:30 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ สร้าง ความคิดเห็น
15 ส.ค. 2562 03:38 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 03:34 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 03:31 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 03:27 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ ปก.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 03:27 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 03:27 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 03:27 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 03:26 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 03:26 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ แนบ บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า