รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต

                  
                               


                โรงเรียนบ้านปากยาง รับนโยบายการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti corruption Education)  เปิดรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนโรงเรียนบ้านปากยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ
    
              

            โรงเรียนบ้านปากยาง  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

          2. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียนกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและพัฒนาชีวิตให้มั่นคง
 
ภาพกิจกรรม

                       
                       
               
               

Comments